Bereikbaarheid en werken

Bewegwijzering

Wilt u wegwijzers plaatsen op de openbare weg? Vraag dan uw vergunning aan bij de dienst mobiliteit.

Openbare werken

Bereikbaarheid is cruciaal voor uw zaak of onderneming. De Stad Hasselt zal u via verschillende kanalen informeren over geplande wegenwerken.

Een actueel overzicht van alle werken in Hasselt vindt u steeds hier. Zelfs als er geen werken zijn in uw onmiddellijke omgeving, doet u er goed aan om dit overzicht van de wegenwerken in en rond Hasselt regelmatig te raadplegen. Zo kan u tijdig uw personeel, klanten en leveranciers informeren over eventuele wegenwerken en omleidingen.

Tussenkomst openbare werken

Ondervindt uw zaak hinder van openbare werken in stad Hasselt? Dan kan u rekenen op een aantal tussenkomsten en steunmaatregelen. Zo kan u als onderneming met minder dan 10 werknemers een inkomenscompensatievergoeding aanvragen of kan u als kleine of middelgrote onderneming in aanmerking komen voor de toekenning van de rentetoelage van het participatiefonds of een waarborgregeling van Participatiemaatschappij Vlaanderen. 

Voor deze tussenkomsten dient u een hinderattest bij de stad aan te vragen. Wij controleren of er effectief openbare werken plaatsvinden voor uw zaak waarna het hinderattest wordt afgeleverd aan de aanvrager. Dit attest voeg je toe bij je aanvraag voor een vergoeding. Het Participatiefonds of Agentschap Ondernemen beoordeelt vervolgens of de aanvraag gegrond is en keert al dan niet een vergoeding of toelage uit.

Formulier aanvraag hinderattest 

Inkomenscompensatievergunning 

Moet uw zaak sluiten voor minstens 7 dagen door openbare werken in uw straat? Als kleine ondernemer (minder dan 10  werknemers) kan u dan een dagvergoeding aanvragen voor deze periode. Je hebt recht op een vergoeding van 75,55 EUR per dag (bedrag wordt jaarlijks op 1 januari geindexeerd). Deze vergoeding wordt per kalenderdag berekend, vanaf de achtste dag na de sluiting.

Voorwaarden

 Om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding moet je voldoen aan onderstaande criteria: 

  • de inrichting waarin de zelfstandige werkt en die hinder ondervindt, moet minder dan 10 werknemers tellen;
  • uw jaaromzet en jaarlijkse balanstotaal mogen de 2 miljoen euro niet over¬schrijden;
  • uw voornaamste activiteit strekt tot de rechtstreekse verkoop van producten of het verlenen van diensten aan gebruikers of kleine gebruikers, waar¬voor  persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is dat in normale omstandigheden plaatsvindt in een gebouwde inrichting;
  • u heeft geen andere beroepsinkomsten dan de inkomsten uit de werkzaam¬heden in de inrichting die hinder van de werken ondervindt.

Aanvragen

U vraagt een hinderattest aan bij de gemeente van zodra u op de hoogte wordt gebracht van de werken. Bij ontvangst van dit attest van de gemeente moet je een aanvraag tot vergoeding indienen bij het Participatiefonds. Je voegt daarbij het attest van hinder dat je hebt ontvangen van de gemeente. 

Formulier aanvraag hinderattest

Meer informatie: Agentschap Ondernemen

Terug naar boven

Rentetoelage

KMO's die hinder ondervinden door openbare werken kunnen een tijdelijk cashflow probleem ondervangen door een overbruggingskrediet af te sluiten bij een financiële instelling. Het Agentschap Ondernemen (Vlaamse Overheid) voorziet een tussenkomst in de verschuldigde rente.

Voorwaarden

Je kan de rentetoelage krijgen als je voldoet aan de volgende criteria:

  • jouw zaak moet in het Vlaamse Gewest gelegen zijn met minstens één exploitatiezetel die wordt getroffen door openbare werken;
  • de ruimtes van de zetel moeten voor klanten en leveranciers toegankelijk zijn;
  • de werken moeten minstens één maand duren;
  • alleen kredieten bij erkende kredietinstellingen komen in aanmerking;
  • je verkreeg het krediet op basis van een financieringsovereenkomst en dit krediet dient voor de financiering van bedrijfskapitaal of voor de herfinanciering van schulden op korte termijn.

Aanvraag en meer informatie: Agentschap Ondernemen

Brochure Rentetoelage

Terug naar boven

Waarborgregeling

Aan een kleine of middelgrote onderneming die wordt gehinderd door openbare werken, kan voor een periode van niet meer dan vijf jaar een Gewestwaarborg worden toegekend van maximaal 75 % voor het krediet dat ze afsluit ter financiering van het bedrijfskapitaal of ter herfinanciering van lopende schulden op korte termijn.

De waarborgregeling steunt op een partnerschap tussen de nv Waarborgbeheer van de PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) en de financiële instellingen die erkend zijn als waarborghouder. Binnen een welomlijnd kader kan een financiële instelling die erkend is als waarborghouder, autonoom beslissen om verbintenissen van een kleine of middelgrote onderneming al dan niet onder toepassing van haar waarborg te brengen. De nv Waarborgbeheer heeft tot dusver met een dertigtal financiële instellingen een raamovereenkomst afgesloten. De deelnemende financiële instellingen kunnen een aanvraag indienen bij de nv Waarborgbeheer. De lijst met de namen van die instellingen vindt u op de website van de PMV.

Aanvraag en meer informatie: Participatiemaatschappij Vlaanderen

Terug naar boven