Subsidies en steunmaatregelen

Als ondernemer kan u altijd een steuntje in de rug gebruiken. Het Agentschap Ondernemen biedt u een overzicht van actuele subsidies en steunmaatregelen. U kan deze provinciale, Vlaamse, federale en Europese steunmaatregelen makkelijk doorzoeken aan de hand van verschillende criteria. Thematisch kan u bijvoorbeeld nagaan of u in aanmerking komt voor steun bij:

 • investeringen
 • werkkapitaal
 • starten
 • overname
 • advies
 • innovatie
 • internationaal ondernemen
 • energiebesparing
 • milieumaatregelen
 • tewerkstelling
 • opleiding
 • hinder openbare werken

____________________________________________________________________________________________

 Inhouding bedrijfsvoorheffing in steunzones

Hasseltse KMO's gelegen op een bedrijventerrein kunnen bij een investering een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, voor een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd en die gedurende ten minste drie jaar behouden blijft. Het voordeel komt overeen met een besparing van 4 à 5% op de loonkost en geldt ook indien er werkgelegenheid wordt overgenomen als gevolg van investeringen bij overname van een onderneming die anders mogelijk zou verdwijnen.

Wie komt in aanmerking?

- Enkel KMO's gelegen op een bedrijventerrein van Hasselt komen in aanmerking. Voor het definiëren van een KMO worden volgende criteria gehanteerd:

 • Een tewerkstelling van max. 250 VTE en een omzet van max. € 50 miljoen of balanstotaal max. € 43 miljoen. Deze criteria mogen in ten minste twee van de laatste drie afgesloten belastbare tijdperken niet overschreden worden.
 • Voor verbonden ondernemingen (i.c. meerderheidsbelang) dienen de gegevens van tewerkstelling opgeteld te worden en gegevens van balanstotaal en omzet geconsolideerd te worden.
 • Voor geassocieerde ondernemingen (vanaf 1/5de stemrechten) dienen de gegevens van tewerkstelling, omzet en balanstotaal enkel stroomopwaarts (moederfirma's) opgeteld te worden in relatie tot het percentage van de stemrechten, dan wel in relatie tot aandelenparticipatie (hoogste van de twee).
 • Ondernemingen waarvan 25% of meer van het kapitaal of stemrechten in handen is van een overheid, kunnen geen kmo zijn.

- Grote ondernemingen komen in Hasselt niet in aanmerking.

- KMO's  komen enkel in aanmerking voor de steun indien ze bijkomende arbeidsplaatsen creëren op een vestiging gelegen op een bedrijventerrein in Hasselt of een ander bedrijventerrein in de afgebakende zone.

- Uitgesloten sectoren: visserij- en aquacultuur en productie van landbouwproducten.

Wat moet de investering inhouden?

Om in aanmerking te komen dienen de investeringen in materiële of immateriële vaste activa, verband te houden met:

 • De oprichting van een nieuwe inrichting;
 • De uitbreiding van capaciteit van een bestaande inrichting;
 • De diversificatie van de productie naar producten die voordien niet werden vervaardigd;
 • Een fundamentele verandering in het totale productieproces van bestaande bedrijven;
 • De overname van materiële of immateriële vaste activa van een (niet-geassocieerde) derde-werkgever wegens sluiting, gerechtelijke reorganisatie of faillissement (alle arbeidsplaatsen worden als nieuw beschouwd).

Omvang steun

De steun betreft een tijdelijke vrijstelling van het doorstorten van 25% bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die betrekking hebben op nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen:

 • die zijn ontstaan ten gevolge van een investering;
 • die het totaal aantal werknemers verhoogt t.o.v. het gemiddeld aantal werknemers over 12 maanden voorafgaand aan voltooiing van de investering);
 • die ingevuld worden nà aanvang van de investering en binnen 36 maanden na deze aanvangsdatum;
 • die uitbetaald worden binnen de 2 jaar vanaf het ogenblik van invulling van de nieuwe arbeidsplaats.

Voorbeeld:

De impact van deze maatregel werd berekend op basis van een gemiddeld bruto maandloon van €3.195.

 • In dit geval bedraagt de jaarlijkse loonkost €60.107;
 • Er kan een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing gegeven worden van €3.065 over een periode van 2 jaar;
 • Dit komt overeen met een steunintensiteit van 5,1%.

De vrijstelling is per investering beperkt tot maximum €7,5 miljoen.

Aanvraagprocedure

De aanvraag voor deze tegemoetkoming dient te gebeuren via een formulier, in te dienen voor aanvang van de investering, bij de FOD Financiën (financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/122-274sz-2016-nl.pdf).

 

Meer info?

Agentschap Innoveren & Ondernemen: http://www.vlaio.be/maatregel/inhouding-bedrijfsvoorheffing-steunzones

FOD Financiën:  02 572 57 57 - financien.belgium.be

____________________________________________________________________________________________

De KMO-portefeuille 

Met de KMO-portefeuille kan u als KMO, eenmanszaak of beoefenaar van een vrij beroep tot 40.000 euro steun per jaar genieten voor de aankoop van ondernemerschapsbevorderende diensten bij een erkende dienstverlener van de kmo-portefeuille. Onder ondernemerschapsbevordenden diensten worden opleidingen, adviezen, coachingtrajecten en technologieverkenningen verstaand die bijdragen tot de versterking, groei of transformatie van uw ondernemining. 

Dus heeft u nood aan opleiding of advies? Vraag uw steun aan! Brochure KMO-portefeuille

Strategisch advies met de KMO-portefeuille 

Naast steun voor 'opleiding' en 'advies voor ondernemen' is er ook subsidiëring van 'strategische advies' via de kmo-portefeuille mogelijk. De subsidie voor strategisch advies kent een apart procedureverloop binnen de kmo-portefeuille. 

Brochure strategisch advies met KMO-portefeuille

____________________________________________________________________________________________

Hinder openbare werken  

Als u hinder ondervindt door openbare werken kan u ook beroep doen op een aantal vergoedingen. Zo kan u als onderneming met minder dan 10 werknemers een inkomenscompensatievergoeding aanvragen of kan u als kleine of middelgrote onderneming in aanmerking komen voor de toekenning van de rentetoelage van het participatiefonds of een waarborgregeling van Participatiemaatschappij Vlaanderen. 

Voor deze tussenkomsten dient u een hinderattest bij de stad aan te vragen. Wij controleren of er effectief openbare werken plaatsvinden voor uw zaak waarna het hinderattest wordt afgeleverd aan de aanvrager. Dit attest voeg je toe bij je aanvraag voor een vergoeding. Het Participatiefonds of Agentschap Ondernemen beoordeelt vervolgens of de aanvraag gegrond is en keert al dan niet een vergoeding of toelage uit.

Formulier aanvraag hinderattest